1. GİRİŞ VE GEREKÇE
Doğal çevrenin korunması, hava kirliliğine yer altı sularının kirliliğine sebep olan atıkların engellenmesi, çevreye duyarlı çözüm önerilerinin oluşturulması, sağlıklı nesillerin eğitilip çevre kültürümüzün korunması, insanların doğal sağlıklı çevreye entegrasyonunun sağlanması.
Akhisar ve çevresinde yaşayanlarla birlikte çevrenin korunması, iyileştirilmesini sağlayan projeler oluşturulması; Oluşturanları desteklemesi; Uygulamaya geçilmesi.

2. AMAÇLAR VE HEDEFLER
2.1 Temel Amaçlar
Enerji ve Tabii Kaynakların Korunması:
Biyolojik Çeşitlilik: Ekolojik dengenin korunması, bitkilerin ve hayvanların korunması, zor şartların oluşmasının önlenmesi. Zor şartlar içinde yaşayan canlıların tamamının yaşam düzeyinin yükseltilmesi.
Su: İçilir durumdaki suyun korunması, atık suların arıtılarak geriye dönüşümünün sağlanması. Delice çayı, Gördük çayı, Gök çay, Kale Deresi, Ilıcak çay, Kum çayı yataklarının korunmasının sağlanması.
Hava: Hava kirliliğine sebep olan kimyasal atıkların önüne geçilmesi gelişmiş sanayi ile çalışan işletmelerin son teknolojik arıtma tesisleriyle atık üretim merkezlerinin kurulması, penye yakılmasının derhal önüne geçilmesi mutlaka ceza müeyyidelerinin uygulanması bu konuda proje oluşturulması.
2.2 Amaçlar
Türkiye genelinde çevre vakıflarıyla işbirliği yaparak biyolojik çeşitliliğin artırılması, akarsuların kirliliğinin önlenmesi, hava kirliliğine sebep olan egzoz gazlarının toplu taşımacılıkla önlenmesi, fabrika atıklarının ve bacalardan çıkan gazların, deterjan atıklarının, kokuların çevreye, insan sağlığına olan zararlarının önlemesi.
2.3 Hedefler
Yerel çevre projesi kapsamında kalıcı proje üreten kurumların oluşturulmasının sağlanıp çalışma programı kapsamına alınan projelerin desteklenmesi. Manisa Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, çevreye yönelik proje üreten Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ile birlikte doğanın yapısına uygun projeler üreterek, sorunların çözümünde birlikte hareket ederek gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlamaktadır.
a. Akhisarda kişi başına düşen park-eğlen-dinlen ve spor alanlarının belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 15 metrekare, bu sınırın dışında 20 metrekare olmasının sağlanması
b. Sivil toplum örgütlerince Süs bitkisi ve orman fidanlıklarının kurularak geliştirilmesi
c. Yüksek köylerde orman fidancılığının teşvik edilmesinin sağlanması
d. Seracılığın geliştirilerek yaygınlaştırılması ve teşviki
e. Toprak veriminin yüksek oluşu sebebiyle toprak ziraatının yükseltilmesi
f. Üniversite ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak oluşturulacak müfredat programına bağlı olarak doğa ve çevre kampları düzenleyerek teşvik eden projeler oluşturulması
g. Fosil atıklar yerine yenilenebilir enerjinin oluşumunu sağlayan aktif projeler üretilmesi
h. Orman yangınlarının kontrol edilmesi, var olan birimlerin teknolojik açıdan donanımın sağlanması üzerine gerekli iletişimlerin yapılması.

3. HEDEF KİTLE
Gelecek nesillere yönelik projelerin oluşturulması
a. Okul çocuk projeleri oluşturmak
b. Kurum çocuk projeleri oluşturmak (yetiştirme yurdu)
c. Kurum yetişkin projeleri oluşturmak
d. Engelli çocuk projeleri oluşturmak
e. Çocuk ceza evi projeleri oluşturmak
f. Yetişkin ceza evi projeleri oluşturmak
g. Kadınlara yönelik çevre bilincini geliştiren projeler oluşturmak
h. Köylerdeki sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla projeler üretmek uygulamak
i. Mahalle, Köy Muhtarlıklarınca oluşturulacak projeleri desteklemek

4.YAPILACAK İŞLER
4.1- Gönüllülerin bir araya getirilerek, çalışma gruplarının aktif konuma getirilmesi
4.2- Toplantıların yapılacak olduğu binanın tespiti çalışma takviminin oluşturulması

5. İZLENECEK YOL (YÖNTEM)
Yerel çevre projesini tanıtmak amacıyla Manisa ili Akhisar ilçesi mülki amirlerine hedef ve amaç konusunda bilgi verilip proje ayaklarının oluşturulması, aşağıda açıklaması yapılan maddelerin gelecek nesillerin doğal yaşam standardını geliştirecek ve kalıcı olmasını sağlayacak hedeflerin belirlenmesi.
a. İlköğretim, lise, yüksek okul öğrencilerine projeyi tanıtmak için sergi, fuarlar açmak; panel konferans organizasyonlarında bulunmak, çevre yürüyüşleri, el ilanları broşürler hazırlayarak toplumun bilinçlenmesini sağlamak. Yetenekli bilinçli öğrencilerin keşfedilerek çevrecilik konusunda görevlendirilmelerinin sağlanması. 
b. Uygulamalı çalışmalar yaparak ilçe, köy bazında ağaç dikimi, toprak analizlerinin yapılması ürünlerin tespiti, boş arazilerin ağaçlandırılması, hava kirliliğine sebep olan kurum veya unsurların tespiti üzerine önüne geçilmesi, köylerdeki dere ıslah çalışmalarının yapılarak atık su ve lağım sularının derelere akmasının engellenmesi, köylere uygun bitki türlerinin belirlenerek çevre bilincinin verilmesi.
c. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer alternatif enerji kaynaklarının aktif konuma getirilmesi hususunda araştırma yapılarak Akhisar’a özgü koşullarda faaliyete sokulması, ticari veya ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması. Üniversitelerin projelere ortak olmasının sağlanması. Araştırma enstitülerinden destek alınması.

6. ETKİNLİK TAKVİMİ
Her yıl yapılacak çalışmaların artan devamlılığının sağlaması; 
İhtiyaçlar doğrultusunda çevresel faktörlerin korunması; 
Projelerin yeniden şekillendirilmesinin yapılabilmesi; 
Çalışma takviminin oluşturulacak bilirkişilerle güncellenip ilan edilmesinin sağlanması.

7. BÜTÇE
İl ve ilçe bazında Devletin çevre konulu destek mekanizmalarından faydalanmak; 
Avrupa Birliğinin çevre konusunda desteklediği projelerden destek alınması. 

SU.
23.04.2014 

-