HAYVAN HAKLARI PROJESİ

P R O J E N İ N Ö Z E T İ:
Projemizin amacı; Hayvanların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmaktır. 
Bu amaca ulaşmak için hayvan, insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğal hayatın ve onun bir parçası olan hayvanları koruma bilincinin yaygınlaşması, hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak ve doğal yaşam ortamlarının arttırılması için çalışmalar yapılmasıdır.

H E DE FL E R ve Ö N C E L İ K L E R:
Hayvan ve insan ilişkilerini tanıtarak koruma bilincini oluşturmak için okullara, ilgili kişilere gönderilecek yayınlar hazırlanarak her türlü eğitim kurumunda konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve bu konuda yürütülen eğitim faaliyetlerini desteklenmesidir.
Aynı amaca hizmet eden yurt içi ve yurt dışı STK larla ortak çalışmalarda bulunmak bu konuda teknolojiyi yakalayarak iyileştirme yapılan resmi ve özel kişilerden destek alınması.
Hayvanlara kötü tutum ve davranışta bulunanlara karşı yasaların amir hükümleri ile yaptırımların uygulanması için çalışmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınması.

Barınaklar kurarak kimsesiz hayvanların ve doğal hayattan gelen yardıma muhtaç hayvanların bakımlarının sağlanması sürdürebilirlik mekanizmasının kazandırılması. 
Doğal hayatı desteklemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için hayvanların doğal yaşam ortamlarının oluşacağı parklar oluşturma konusunda faaliyette bulunarak gönüllülük esasının yaygınlaştırılması.
İhtiyaç görülen yerlerde hayvanlar için bakım ve beslenme istasyonları oluşturmak amacıyla Belediye desteği ile proje oluşturulması bu çalışmalara projenin kabulünün ardından hedeflerin belirlenmesi.

F A A L İ Y E T L E R ANA T E M A:
Çevre, doğal hayatı hayvanları korumak ile ilgili kanunların ve yönetmeliğinin uygulanmasında görev ve sorumluluk almak, bu kanunların daha da geliştirilmesi için kamuoyu yaratmak amacıyla faaliyetlere aciliyet kazandırılması.
Hayvanların bu doğanın bir parçası olduğu fikrinin sabitleştirilerek hayvanların yaşam alanlarının ve haklarının elinden alınmaması adına halkın bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine yardımcı olmak. 
Her vatandaşın ve her hayvanın sağlıklı bir çevrede yaşama ve anayasal hakkından hareketle, çevre bilincinin halkta yaygınlaştırılması oluşturulması için sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak veya bu çalışmalara öncülük etmek. Yurt içinde ve yurt dışındaki yaşatma ve koruma konulu faaliyetlerin tamamında aktif olmak.

P R O J E N İ N İÇERİĞİ M E T O D O L O J İ S İ:
Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlamak, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar kurmak, Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malların kiralanması hayvanların genel ihtiyaç alanlarının iyileştirilmesi. Sulak alan, orman, barınak, fidanlık, park bu amaçlara yönelik olarak kullanılmak üzere arazi tahsisinin yapılarak evrensel hayvan hakları beyannamesine sadık kalınmasının sağlanması.
Barınakların kurularak yardıma muhtaç canlıları korunmasına acil destek sağlanması.
Çocuk ve gençlik gruplarına, eğitim kurumlarının tamamına, hayvan sevgisine yönelik eğitim çalışmaları yapılmasının önünün açılması. Okul bahçelerinin içerisine uygun olduğu takdirde bakım alanlarının oluşturulması.

E T K İ S İ SOSYAL F A Y D A:
Hayvanların korunması doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınları üyelerine dağıtmak; İnsanlar ile hayvanların aynı yaşam alanı içinde bir arada olmalarının gerekliliği bilincinin verilmesi üzerine de çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak; Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, bu konuda her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi.
Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, piyango, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

G Ö R Ü N Ü R L Ü K:
Sokak hayvanları ve doğada yaşayan hayvanların yurt içinde ve yurt dışında hayvan haklarına yönelik her türlü geziler, konferanslar ve paneller düzenlenerek Hayvanların haklarının korunması onların yaşamına destek olmak adına her türlü eğitici, tanıtıcı çalışmalar yapılacaktır. Projenin tanıtımı aşamasında internet sitelerine reklam verilerek el ilanı dağıtarak şehir içinde mahalle muhtarlıkları ve park alanlarına ve buralara yakın alanlara hayvan sevgisini ifade eden onlara acil yapılması gereken destekleri ifade eden afişlerin asılmasına öncülük verilecektir. Hediyelik eşyalar yaptırılarak 
Gerekli izinler alındıktan sonra, aynı amaca yönelik uluslararası dernek ve vakıflara üye olur, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, hayvanları yaşatma ve koruma faaliyetlerine katılır. Gerekiyorsa dernek bu konuda çalışmalar yapar

SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI ve UYGULANMASI:
Hayvanların yasalarla korunmalarını temin edici çalışmalar yapılması; Ayrıca başta Akhisar olmak üzere bakıma muhtaç hayvanlara barınaklarda destek verilmesi gerektiği taktirde Belediyeye ait barınağın işletilmesini yasa ve kanunlar kapsamında talep edilmesi; Sokak hayvanlarının yaşamsal şartlarının gelişmesi ve geliştirilmesi konusunda fikir, proje,program üretip uygulamasının en kısa zamanda sağlanılması. Bu bağlamda yasal çalışmalar PR ve LOBİ (Uluslararası lobi faaliyetleri) çalışmaları yapmak hususunda proje hazırlanarak sokak hayvanlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi.

İMKANI KISITLI GENÇLERİN PROJEYE DAHİL EDİLMESİ:
Akhisarda yaklaşık olarak 17 yıldır barınağın iyileştirilmesi ve paydaşlarımıza hizmeti görev sayarak yaşamlarının 21.y.y. uygun normlara getirilmesi fikrinin genç nesle aşılanması. Akhisarda yaşayan Sokak Hayvanları Proje ve Uygulamalarını 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasası hükümlerince hayvanların yaşamlarının sürdürülmesine yönelik ciddi bir çalışmanın yapılmasının sağlanarak Akhisar Hayvan Barınağında çalışanların bilinçsizliğininde giderilmesi. Gençlerle iletişime geçerek çevre veterinerlik fakulteleriyle bilgi alışverişinde bulunarak akademik destek istenmesi. Hayvan sevgisini ifade eden kompozisyon yarışmaları düzenleyerek gençlerin bu konudaki düşüncelerinin belirlenmesi ve iyileştirmelerin önünün açılması. Resim yarışmaları düzenleyerek bu ifadelerin afişlere taşınmasının önünü açılması. Hayvan sever gençlere para karşılığında evcil hayvanların bakımının yaptırılması.
***************************************************************************
HAYVAN HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AKHİSAR BELEDİYESİNE VERİLEN DİLEKÇE 
. Akhisar Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği yönetim kurulu 26.10.2013 tarihinde almış olduğu karar gereği 15.11.2013 tarihinde Cuma günü saat 18:00de Dernekler yönetmeliğinin Ek-3 de yer alan maddesi ve Akhisar Hayvanları Koruma Yaşatma Derneğinin 8. maddesi 1-2. bendi gereği ilk Genel Kurul toplantısını yapmıştır. Akhisar Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği yönetim kurulu olarak; Akhisar içinde ve Akhisar Geçici Hayvan Barınağında ve Akhisarın köylerinde sahipsiz sokak hayvanlarına kış ayının gelmesi üzerine acil çalışma planı oluşturup uygulamak istemektedir. Bu çalışmaları hayata geçirebilmek insan, hayvan ve çevre sağlığını koruyabilmek için aşağıda belirtilen çalışmaların yapılmasını kendimize hedef seçmiş bulunmaktayız. Belirtmiş olduğumuz bu faaliyetleri Akhisar Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Dernek birlikteliğiyle çözümlemeyi düşünüyoruz. Gereğini yüksek müsaadelerinize sunarız. 

1-Barınak hayvan giriş ve çıkışlarının kayıt altına alınıp sayımlarının mutlaka belgelenmesi. Hayvanların kayıt altına alınmasından sonra kimlik kartlarının düzenlenmesi bu bilgilerin bilgisayar ortamına taşınması. 
2-Hayvan kimlik kartlarının belediyemiz tarafından 10.000 adet bastırılarak tarafımıza verilmesi.
3-Barınak veteriner poliklinik alanının steril konuma getirilmesi. Gerekli tıbbi malzeme (dijital röntgen, renkli doppler ultrasound, video otoskop) cihazlarıyla hizmet verecek konumun oluşturulması.
4-Barınak veterinerine gerekli desteğin sağlanarak teknisyen ve bakıcıların alınıp 24 saat hizmet esasına göre çalıştırılmalarının sağlanması.
5-Barınağa kamera sisteminin kurularak Ip numaralarının tarafımıza verilmesi. 
6-Belediye sağlık işlerinin (Veteriner) sokak hayvanları ve barınak misafirleri ile ilgili çalışmaları dernek genel sekreterliğiyle paylaşması.
7-Akhisar Belediyesinin sokak hayvanları ve doğa hayvanları için ayırdığı bütçenin iyileştirilmesi.
8-Parazit üreten tahta paletlerin tamamen kaldırılıp yerine ahşap paletlerin konulması, boylarının en az 20 cm yüksekte olması bu vesileyle yerler yıkanırken hayvanların üzerine dışkıların bulaşmasının önlenmesi, Kaliteli besleyici mamanın tedarik edilmesi, Hasta ve yaşlı hayvanlar için çim alan oluşturularak karınları ağrıdığında onlara sağlıkları için fırsatın verilmesi. Yemek su kaplarının yerden kaldırılarak idrar ve diğer pis atıklardan ayrıştırılması. Bilhassa yavrularda oluşan enfeksiyonun önlenmesi.
9-Hayvanlara ait mezarlık alanının tespit edilmesi, Allah tarafından yaratılan canlıların hiç birinin çöplüğe gömülmemesi gerektiği konusunun maneviyata dökülmesi ve dönüştürülmesi. 
10-Kış mevsiminin gelmiş olması nedeniyle hayvanların gerekli enerjiyi vücutlarında toplayabilmesi için kafeslerin açılması hayvanların dolaşmalarının koşmalarının sağlanması barınak etrafının naylon korumalarla yada şeffaf malzemeyle çevrilerek geçici önlem alınması.
11-Belediyeye hayvanların havlaması üzerine gelen şikayetlerin tarafımıza bildirilmesi ve derneğimizin bu konularda ortak akılla hareket ederek sorunların çözülmesi, köpeklerin havladığının, kedilerin miyavladığının her canlının konuşma şeklinin Allah tarafından belirlendiğinin ifade edilmesi. İnsanların bu konuya müdahil olamayacaklarının altının çizilmesi. 
12-Barınağın kanalizasyon akarlarının ve genel temizliğinin belli düzen çerçevesinde yapılması ve ilaçlanması.
13-Barınakta uzun süredir kalan hayvanların en kısa zamanda kısırlaştırılarak alındığı alana bırakılması.
14-Haftanın belli günü barınak ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere, belediyenin derneğimize araç tahsisi konulu talebinin sağlanması.
15-Sokak hayvanlarının mahallelerdeki beslenme alanlarının belirlenmesi, belediyenin su ve yemek kaplarını taşınmaz malzemeden oluşturması konusunun hayata geçirilmesi.
16-Akhisar Belediyesi tarafından 3 yıl içinde barınak ve sokak hayvanları konusunda yapılmış olan hizmetlerin envanterinin çıkarılarak tarafımıza verilmesi. Bundan sonraki zamanda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulması.
17-MAHALLELERDE MUHTARLARIN FİKİRLERİNİNDE ALINARAK SOKAK HAYVANLARI İÇİN BESLENME NOKTALARININ TESPİT EDİLMESİ.
18-KÖY ÇALIŞMALARININ KÖY MUHTARLARIYLA GÖRÜŞÜLEREK EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLMESİ. PROJELERİN ZAMAN GEÇMEDEN UYGULAMAYA ALINARAK KÖYLERDEN İLÇEYE GETİRİLEN HAYVAN SAYISININ SIFIRA DÜŞÜRÜLMESİ. KÖYLERDE YAŞAYAN BAŞIBOŞ HAYVANLARIN SAĞLIK TARAMALARININ YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMALARININ SAĞLANMASI. (İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ BU KONUDA HEMFİKİRDİR)
19-KEDİ EVLERİNİN EN KISA ZAMANDA PARKLARIN İÇİNE YAPTIRILARAK YETİŞKİN VE ANNE KEDİLERİN SAĞLIKLI ORTAMDA YAŞAMLARINI İDAME ETMELERİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASI. KIŞIN GELMESİ NEDENİYLE ZAMAN GEÇİRİLMEDEN BU FAALİYETE BAŞLANILMASI.
20-BAKICI ve VETERİNERİN İŞLERİYLE OLAN ALAKALARININ GÜNDEME TAŞINMASI. YETERSİZLİKLERİN EN KISA ZAMANDA TELAFİ EDİLMESİ. GEREKİYORSA YENİ BİR VETERİNERDE ALINARAK GERÇEK VE KALICI HİZMETE DEVAM EDİLMESİ.

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.
3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.
10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.
12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.
13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.
14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. 

- - - -