Türk Dişhekimliğinin Bilimselliğe yönelişinin 114. Yılında Manisa Dişhekimleri Odası “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” kutlamalarına 22 Kasım 2022 Salı günü 10.00’da Manisa Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk konularak programa başladı.

Manisa Dişhekimleri Odası Başkanı Dişhekimi Mustafa ÇETİN Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ile ilgili yaptığı basın açıklamasının ardından Manisa’nın tarihi mekânı Taş Fabrika/Giritligil Otel'de düzenlediğimiz, Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği ve samimi ortamda geçen kahvaltı programına ,Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Manisa Tabip Odası, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası, Manisa Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ve birçok dişhekimi katılım sağladı.

Basın açıklaması:

1996 yılından itibaren 22 Kasım "Dişhekimliği Günü" ve 22 Kasım'ı içine alan hafta, ağız diş sağlığının yaşamımızdaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak bütün yurtta kutlanılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü
Sağlıkta insangücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir.

İnsangücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdiği konulardan biri olmasına rağmen uygulamada diğer tüm mesleklerde olduğu gibi dişhekimliğinde de bu kriterlere göre planlama yapılmamaktadır. 

2010 yılından itibaren dişhekimliği eğitimi alanında insangücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakülteleri açılmış ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

Son yıllarda sayısı dramatik şekilde artan dişhekimliği fakülteleri ve öğrenci kontenjanına rağmen eğitimden sorumlu öğretim üyelerinin sayısal yetersizliği, eğitimin Dr. Öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi, fakültelere ayrılan bütçelerin düşüklüğü, modern ve dijital teknolojilerin eğitime yansıtılamaması, meslek eğitimimizin geleceğini tehdit etmektedir.

Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği İçin Yapılması Gerekenler 
• Yeni dişhekimliği fakültesi açılmamalı, var olan kontenjanlar dondurulmalı ve sonrasında ihtiyaç ve talebe göre kontenjanlar revize edilmelidir. 
• Dişhekimliği Fakültesi kontenjanlarının belirlenmesinde, öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı, kurulu aktif diş üniti sayısı dikkate alınarak planlama yapılmalı ve YÖK mevzuatında yer alan tüm kurallara tam uyum sağlanmalıdır. 
• Nüfus dağılımı ve ihtiyaca göre serbest dişhekimleri için hizmet sunum kapasitesi planlanmalıdır. 
• Aile dişhekimliği modelinde, pilot çalışmalar izlenmeli ve sonuçlar değerlendirilmelidir.
• Lisans ve uzmanlık eğitiminde yaşanan problemlerin çözümü için, her anabilim dalı başkanı en az Doçent seviyesindeki akademisyenlerden seçilmelidir. 
• Dişhekimliği lisans eğitimi çekirdek programının (DUÇEP), çağın ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmelidir. 
• YKS’de Dişhekimliği Eğitimi Programına öğrenci kabul barajı kademeli olarak 80 binden 50 bin seviyesine getirilmelidir. 
• Kanıta dayalı dişhekimliği rehberliğinde tedavi protokollerinin oluşturulmalıdır. 
• Sağlığa genel bütçeden ayrılan pay arttırılmalıdır. Ancak ülkemiz kaynaklarının sınırlı olduğunun bilincinde olarak var olan kaynaklar verimli kullanılmalıdır. 
• Taşeron niteliğinde çalışmaların engellenmeli, hekimlerin hak ettikleri çalışma şartları ve emeklilik haklarına sahip olmaları sağlanmalıdır. 
• İnsan gücü planlamasının; nüfus kriterinin yanı sıra toplumun ihtiyacı, hizmete olan talep, hastalıkların seyri, hastalık çeşitleri gibi kriterler de göz önüne alınarak yapılması gerekirken hiçbir toplumsal ve bilimsel gerekçesi olmayan siyasi popülizm adına ve hız kesmeden açılan dişhekimliği fakülteleri ve yeterli akademik kadroların olmamasına rağmen fakültelerde yapılan kontenjan artışlarının önüne geçilmelidir.
• Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ticarethanelere dönüştürdüğü poliklinik ve merkezlerin sınır tanımaz cüretle ve kanunsuzca; kapitalizmin “Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” ilkesiyle halkın sağlığının zarar görme pahasına, dişhekimlerinin emeğinin ve eğitiminin yok sayılarak dişhekimleri dışındaki mesleklerden olan şahısların sermayedarlığında kurulan çalışma ortamlarının dişhekiminin kendi sorumluluğunda mesleğini icra etmesini engelleyerek o mekânın kar amaçlı bir ticarethane olarak faaliyet göstermelerine karşın denetlemeler yapılmalı ve  caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. 

Son olarak şunu unutmamalıyız ki; sağlık hizmetleri kamu hizmetidir. Özel sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık hizmetleri de kamusaldır. Sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, dağılımı, planlanması ve denetlenmesi kamu tarafından yapılmalı, bu süreçte meslek kuruluşlarına ve hizmet alıcılarına, yetki ve sorumluluk verilmelidir.

Türk Dişhekimleri Birliği ve 40 Dişhekimleri Odası, 38 yıllık geçmişlerinden gelen birikimle halkın ağız diş sağlığı ve mesleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeleri ile ulusal ağız diş sağlığı politikalarının oluşmasında katkı yapmaya hazırdır.