Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliği 29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Başvurular, 19 Şubat 2024 tarihine kadar internet üzerinden çevrimiçi (on-line) olarak yapılabilecek.

Konuya ilişkin olarak, %50 Hibeli Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri hakkında 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te Akhisar Ticaret Borsası Salonunda dileyen tüm çiftçi ve yatırımcıların katılabilecekleri bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı açıklandı.

2023/51 No’lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Esaslarını içeren Uygulama Rehberi ile ilgili detaylı bilgilere Bakanlığın ( https://tarimorman.gov.tr ) adresinde “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.

Bu döneme ait kırsal kalkınma destekleri kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Yatırım Konuları

Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için:

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;
__ 1. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,
__ 2. Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,
__ 3. Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,
__ 4. Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar,
__ 5. Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar,

b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;
__ 1. Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar (örtüaltı bitkisel üretim yatırımları),
__ 2. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
__ 3. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
__ 4. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
__ 5. Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,
__ 6. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,
__ 7. Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,

c) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar,

ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında;
__ 1. Denizlerde yetiştiricilik,
__ 2. İç sularda yetiştiricilik,
__ 3. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik,

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;
__ 1. Hayvansal orijinli gübre,
__ 2. Bitkisel orijinli gübre tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için;
a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,
d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
a) Yeni tesis başvurularında 14.000.000 TL,
b) Tamamlama yatırımlarında 12.000.000 TL,
c) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projelerinde 10.000.000 TL

Hibeye esas proje tutarı 3.000.001 TL'nin altında olan projeler değerlendirmeye alınmayacak.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımı konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti 3.000.000 Türk Lirası'dır. Hibeye esas proje tutarı 100.000 TL'nin altında olan projeler değerlendirmeye alınmayacak.

Hibeye esas proje tutarının %50'sine(KDV hariç) hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler. Başvuruların belirtilen tutarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahipleri tarafından aynî katkı olarak karşılanacak.

Başvurular 3/1/2024 tarihinde başlayıp 19/2/2024 tarihi saat 23:59'a kadar https://www.tarimorman.gov.tr internet adresine çevrimiçi (on-line) olarak yapılacak.

Veri giriş sistemi üzerinden yapılacak başvurular için;
a) Gerçek kişi başvurularında başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması şarttır.
b) Tüzel kişi başvurularında başvurunun vergi numarası ile yapılması şarttır.
c) Gerçek ve tüzel kişi başvurularında başvuru sahibinin işlerini yürütmesi için birini yetkilendirmiş olması durumunda yetkilendirdiği kişinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür (30.11.2024).
Proje hazırlama aşamasında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgi alınabilir.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını Bakanlığın https://www.tarimorman.gov.tr internet adresindeki Hızlı Erişim butonunda yer alan KKYDP Başvuru linkinden gerçekleştirebilirler.