Akhisar’da servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 100 adet J plakanın satışı 19 Temmuz Çarşamba günü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihaleye katılmak isteyenlerin 18 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Ulaşım Daire Başkanlığı'na belgelerini teslim edebileceği belirtildi.

Akhisar’da servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 100 adet “J” plaka satışı 19 Temmuz Çarşamba günü 10.15’te 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

İHALE İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLER

İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BESOT Konferans Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c –
Manisa

d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı 
adresten (KDV Dahil) 480,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel : Yukarı tabloda Akhisar İlçesi’nde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı (K.D.V. hariç) 
400.000,00-TL Muhammen bedeldir.
 Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 400.000,00 TL x %3 üzerinden 12.000,00 TL’dir. 
2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. 
maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
 İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine 
ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık 
yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 
4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:
1.Akhisar İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, 
(Aslı)
2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari 
faaliyeti faal olanlar için)
4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi 
(Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 
5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin 
edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 
6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri 
belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,
8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin 
kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, 
ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal 
olanlar) 
9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter 
tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )
10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son 
paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi 
ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)
11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı 
vermesi gerekmektedir.
12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)
14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü 
teklif artışları muhammen bedel üstüne 1.000,00’er TL ve katları eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım 
belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 18/07/2023 Salı Günü mesai bitimine kadar 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. 
İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Fax, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler 
kabul edilmeyecektir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış 
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
 İLAN OLUNUR
 

Screenshot_6Screenshot_7