Hayvan Desteklemeleri Şartları Açıklandı

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 25 Mayıs 2013 tarihli

Hayvan Desteklemeleri Şartları Açıklandı

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 25 Mayıs 2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Akhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Akif Şenyürek "bu Tebliğ ile Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır." dedi.

Şenyürek Tebliğde belirtilen süreler içerisinde bireysel olarak ya da yetiştirici örgütleri aracılığı ile il/ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunan yetiştiricilere destekleme esasları çerçevesinde gerekli değerlendirilmeler yapıldıktan sonra destekleme ödemesi yapılacağını söyleyerek başvuru esaslarını özetledi.

Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvuracaklar, yetiştirici/üretici örgütleri ve kooperatifler ise bölge veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2013 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılacaktır.

Buzağı desteklemesinden yararlanmak isteyen işletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunacaklardır.

Anaç koyun ve keçi desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu birliğe, ekinde KKKS’de güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2013 – 30/11/2013 tarihleri arasında başvuracaklardır.

Çiğ süt üretimi desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi veya üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü vasıtasıyla satan, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan, SKS veri tabanına altyapısı kurulan yerlerde anlık olarak, alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kaydettiren yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılacaktır.

Arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen arıcı, arıcılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 3/6/2013-20/7/2013 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunacaktır. Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara destekleme ödemesi yapılacaktır.

Bombus arısı kullanımı desteklemesinden yararlanmak isteyen sera üreticileri 31/12/2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunmaları halinde desteklemeden faydalandırılacaktır.

Besilik erkek sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilere, kesim tarihi itibariyle, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına destekleme ödemesi yapılacaktır.

Yurt dışından tedarik edilecek kaba yemin desteklenmesi için hayvan yetiştiricilerinin talepleri alınarak, 30/4/ 2013 tarihine kadar yetiştiricilere dağıtımı yapılacaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) mevzuatı dahilinde yurt dışından tedarik edilecek olan kaba yemin, mahallinde yetiştiriciye teslimindeki kilogram maliyeti Kararda belirtilen fiyat üzerinde oluştuğu takdirde, farkının TKK üzerinden çiftçilere ödemesi yapılacaktır.

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Tebliğinde belirtilen süreler içerisinde müracaatta bulunan üreticilere Tebliğde belirtilen destekleme esasları çerçevesinde destekleme ödemesi yapılacaktır.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacaktır. Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklardır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber