Sayıştay’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu kurumlarının mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetlediğini hatırlatan  Bakırlıoğlu kamu idareleri Sayıştay’in tespit ettiği eksikleri gidermek yerine yanlışlarda ısrara devam ettiklerini ifade etti.

Devletin malını, parasını, ormanlarını, hazine arazilerini korumakla görevli kurumların denetim ve kontrol görevlerini yeterince yapmadığını söyleyen CHP’li Bakırlıoğlu  yaptığı açıklamada; Kamu idareleri Sayıştay’ın tespitlerini ve uyarılarını hiç dikkate almamış görünüyor.

Özellikler parasal konularda ve muhasebeleştirme işlemlerinde tüm kurumlarda benzer sorunlar yaşanmakta ve her yıl bu eksikler raporlarda yer almaktadır.

Sayıştay’ı ciddiye almayan kurumların başında

Orman Genel Müdürlüğü geliyor.

2019 ve 2020 denetim raporlarını incelediğimizde; eksiklerin aynen devam ettiği denetim bulguları tablosunda Maddelerin karşısında “YERİNE GETİRMEDİ” ibaresini görmekteyiz.

Açıklamasında “Bulgu konusu sorun, 2020 yılında da devam ettiğinden bulgu konusu yapılmıştır” yer almaktadır.

Madencilik faaliyetleri için tahsis edilen orman alanları sınırları ihlal edilerek yağmalandığını sık sık dile getiriyoruz.

Şirketler izin verilen alan dışında faaliyet yürüttükleri, izin verilen sınırları aştıkları, ağaçları kestikleri ve bu alanları rehabilite ederek eski haline getirmediklerini biliyoruz.

Sayıştay’ın tespit ettiği;

-         Orman Maden İzin Sahalarında Etkin Bir Denetimin Yürütülmemesi

-         Maden Sahalarının Rehabilitasyon Çalışmalarının Tam Ve Zamanında Yapılmaması ve Kontrol Eksikliği

-         Orman Sayılan Alanlarda Yapılan Madencilik Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Çevre ile Uyum Bedelinin Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Talep Edilmemesi

-         İzin ve İrtifak Alacaklarının Tahakkuku ve Tahsilatı ile İzne Konu Edilen Alanlar İçindeki Kiraya Verilen Yerlere İlişkin Alacak Tutarları Konusunda İzin ve İrtifak Birimi ile Muhasebe Birimi Arasında Uyuşmazlık Bulunması, geçen yıldan devam eden eksiklerden sadece bir kaçı.

Devletin malını, parasını, ormanlarını, hazine arazilerini korumakla görevli kurumların denetim ve kontrol görevlerini yeterince yapmadığı görülüyor.

İzin verilen maden izin sahalarından örnekleme yöntemi ile seçilen 649 maden izin sahasının 152’sinde izinsiz yapılar ve izin amacı dışında kullanımlar tespit edildiği, Kurum tarafından maden izin sahalarının kontrollerine yönelik etkin bir denetimin yürütülemediği iki yıldır raporda yer alıyor.

Talan Edilen Orman alanları Öylece Kalıyor

Özellikle madencilik faaliyetleri için tahsis edilen orman alanlarının rehabilite edilerek eski haline getirilmesi gerekirken, kurumun gerekli hassasiyeti göstermediği ve maden şirketlerinin faaliyetleri bittikten sonra öylece bırakıp gitmeleri yüzünden orman alanları talan edilmiş şekilde kalıyor. Geçen yıl verdiğim soru önergesine verilen yanıtta bu rakamın 50.000 dekar olduğu belirtilmiştir.

Maalesef ormanları korumakla görevli Orman Genel Müdürlüğü kanunla, yönetmelikle kendilerine görevlerini yapmadığı için ormanlarımız talan edildi, yok edildi.

2003- 2015 yılları arasındaki 13 yıllık AKP hükümetleri dönemiyle, 1989-2001 öncesi 13 yıllık dönem karşılaştırıldığında;

Maden tahsis sayısının ortalama 1.087’den, %143’lük artışla 2.483’e yükseldiği,

Önceki dönemde yılda ortalama 2.483 ha orman alanı madencilik faaliyetleri için tahsis edilmişken, AKP döneminde %170 artarak 6.699 hektara çıktığı bilim insanlarınca dile getirilmişti.

Üyesi bulunduğum TBMM İklim değişikliği, Kuraklık Krizi ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması Araştırma Komisyonunda ormanlarımızın korunması ve orman varlığının artırılması konuları uzun uzun tartışıldı.

Ormanlarımız yangın, kuraklık, işgal ve yapılaşma tehdidi ve baskısı altında. Sayıştay her yıl olduğu gibi bu yılda ormanlarımız konusunda çok ciddi eksikler tespit etmiş ve uyarılarını yapmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının ve Orman Genel Müdürlüğünün bu uyarıları ciddiye alarak görevini yapması gerekmektedir.

Yoksa bu mantıkla ormanlarımız koruyamayız ifadelerine yer verdi.