Yönetmelik değişti, otoparksız ev kalmayacak!

Akhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni otopark yönetmeliğindeki değişiklikler açıklandı.

Yönetmelik değişti, otoparksız ev kalmayacak!

22.02.2018  Tarihinde yayınlanan 01.06.2018 Tarihinde  yürürlüğe girecek

olan yeni  yönetmeliği neleri değiştirmiştir .

     Yeni yönetmelik öncelikle yapılarda daha fazla otopark  yapılmasını amaçlamaktadır .

    Mücbir sebeplerin dışında otopark  parası ödenmesinin önünü kesmektedir .

Eski ile karşılaştırdığımızda:

    Eski yönetmelik de 3 daire için 1 otopark mecburiyeti varken yeni yönetmelik de her daire için 1 otopark mecburiyeti getirilmiştir.
    Eski yönetmelik de ticari amaçlı binalar için 50 m2 için bir otopark mecburiyeti var iken yeni yönetmelik de ticari amaçlı yapıları ayırmış Dükkan, Mağaza, Banka için en az 1 adet olmak kaydı ile her 30m2 için 1 otopark yapılma mecburiyeti getirilmiştir.
    Eğlence yerleri için eski yönetmelik de 50 m2 için 1 otopark yapılma mecburiyeti var iken yenisinde 20  m2 olmuştur.
    Okullarda ise her 400 m2 için bir otopark mecburiyeti yeni yönetmelik de her 300m2 için 1 otopark mecburiyeti getirilmiştir.
    İmar planları ve parselasyon planlarında parsel büyüklükleri otoparkı mümkün kılacak şekilde hazırlanması şartı getirilmiştir.
    Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen karşılanmayan durumlar:

Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlar aşağıda belirtilmiştir:

1)Parselin alan veya cephe boyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelik de belirtilen en az  ölçüde ki; park alanı, park etme düzeni , dönüş çapı , manevra alanı ve servis yolu alanlarının , taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemlerinde kullanılmasına rağmen tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi,

2)21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinde bulunup, ilgili mevzuat uyarınca otopark yapılmaması,

3)Arazinin jeolojik  ve topoğrafik  yapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle, tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına  rağmen  parselinde otopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,

4)Parselin ,meskun alanlarda  yaya yollarından  veya merdivenli yollardan ya da araç trafiğine kapatılmış yol veya yaya bölgelerinde bölgelerinde kalan ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ya da yerel trafik/ulaşım komisyonu tarafından  otopark  giriş-çıkışına izin verilmeyen  yollardan  cephe  alması ve başka yollardan araç giriş ve çıkışının mümkün olmaması ,

5)Taşıt  asansörü veya mekanik  otopark sistemleri de kullanılmasına  rağmen , binanın bodrum katında ve parselinde otopark yapımına engel olabilecek  teknik bir zaruretin ilgili kamu  kuruluşu yada üniversitelerce tespit edilmesi.

    Otopark parası ödenmesi ile ilgili esaslar:

Eski yönetmelik de otopark parasının %25 inşaat ruhsatı aşamasında kalanı ise parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan  sonra 90 gün içerisinde tahsil olunur derken yeni yönetmelik de ödemeyi ilgili idaresine bırakmıştır.

Otopark yeri ayrılmadıkça inşaat ruhsatı otopark tamamlanmadan yapı kullanma izni verilmez denilmektedir.

    Yerleşim  yerleri belediye veya il genel meclisi tarafından 5 guruba ayrılır .

Bu gruplardan 1. Grup bedelin %100 öderken 5.Grup da bu bede 560

kadar

 düşebilmektedir.

 

    Otopark bedeli hesaplanması :

1 otopark için bedel (A+B)X20XY

    Emlak vergisine  esas arsanın 1 m2 Bedeli
    Bakanlıkça yayınlanan  mühendislik hizmetler 1 m2 bedelinin ruhsat alındığı yıldaki otopark inşaatı birim metrekare fiyatı

Y. Meclis belirleyeceği binanın sınıfı (1 den 5 kadar )

(20).1 otoparkın metrekaresi
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber