banner113
banner198

Tarımda desteklemeler açıklandı

Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin

Tarımda desteklemeler açıklandı

Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, 4 Ağustos 2016 tarih ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Bakanlar Kurulu’nun25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan, 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında; 2016 yılında yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar yayımlanan tebliğle açıklandı.
 
- Mazot ve Gübre Desteği (MGD): 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış kabul edilirler. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30/12/2016 tarihine kadar yazılı olarak bildirirler. ÇKS kaydı esasıyla yapılan destekleme ödeme icmallerinin askı süreleri (5 gün) olup, askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden üç iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. 2016 yılında Toprak Analizi Desteklemesi kaldırılmış olup, bu konuda başvuru alınmayacaktır.
 
- Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi: ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır.
 
- Organik Tarım Desteklemesi (OTD): ÇKS ve Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBIS) kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin Geçiş Süreci-2 ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılacak. Organik Tarım Desteği, dekar başına olmak üzere 1. Kategori ile 4. Kategori Üretime kademeli olarak dekar başına 100 Liradan 10 Liraya kadar değişen tutarlarda ödeme yapılacaktır. Ayrıca OTBIS ve diğer ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak Organik Arı Yetiştiriciliği yapan çiftçilere arılı kovan başına 10 Lira destekleme ödemesi yapılacaktır.
1.Kategori Üretim 100 TL/da (Üzüm, Biber, Domates, Nar, Ceviz, vb…)
2.Kategori Üretim 70 TL/da (Zeytin, Kekik, Antep fıstığı, vb….)
3.Kategori Üretim 30 TL/da (Ayçiçeği, Bakla, Börülce, Soğan (kuru), Sarımsak (kuru) vb…)
4.Kategori Üretim 10 TL/da (1., 2., 3., Katagori dışındaki ürünler ve Nadas)
2015 yılında ise organik tarım desteklemelerinde, 3 yıllık geçiş dönemini tamamlamış ve sertifika almaya hak kazanmış üreticilere yönelik destekleme ödemesi yapılmaktaydı. Ayrıca herhangi bir kategori olmaksızın Meyve ve Sebzelerde 70 TL/da ve Tarla Bitkilerinde ise 10TL/da destekleme ödemesi yapılmaktaydı.
 
- İyi Tarım Uygulamaları (ITU) Desteği: 2015 yılında olduğu gibi, 2016 üretim yılında da İyi Tarım Uygulamaları (ITU) ile üretim yapan çiftçilere, ÇKS'de oluşturulacak icmaller üzerinden dekar başına meyve ve sebzede 50 TL, örtüaltı üretimde 150 TL, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde ise 100 TL destek verilecektir.
 
- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri: İşletmeler ve çiftçiler, destekleme ödemesi alabilmek için Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. İstenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının İl/ilçe müdürlüğünce görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılması durumunda alınır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır. 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2016 yılına dair ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar. Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Üreticiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi üreticiye ait en erken tarihli tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından önce olmamalıdır. Dikim tarihinden itibaren en az beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı fark ödemesi desteğinden faydalandırılmaz. ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için; mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.
 
- Bombus Arısı Desteği: Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılacaktır.
 
- Yem Bitkileri Desteği: Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla gerçekleştirilen yem bitkileri ekilişlerine; ayrıca yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu Bakanlıkça tespit edilen yerlerdeki parsellerde 2016 yılında ekimi yapılan fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için %50 ilave olmak üzere, destekleme ödemesi yapılacaktır.

 
- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için belirlenen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Büyük olan müracaatlarda destekleme, ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak ödenecektir.

 
- Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği: Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen türlerin tohumları için kilogram, fidanları için adet başına destekleme ödemesi yapılacaktır.
 
- Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği: Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlara uygun olmaları halinde destekleme ödemesi yapılacaktır.

 
- Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği: 2016 yılında ilk kez uygulamaya konulan bu destekleme kaleminde yer alan “Geleneksel Zeytin Bahçesi” tabiri, 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri ifade ediyor. Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 15/10/2016 - 31/3/2017 tarihleri arasında gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacaktır. Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı en az beş dekar olmalıdır. Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla, başvuru dilekçesi ve Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteklemesinden Yararlanma Talep Formu ile gençleştirme budaması yapılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir. Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilecek ve gençleştirme budaması öncesi Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağı hazırlanacak; müteakiben gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Sonrası Kontrol Tutanağı hazırlanacaktır.
 
Bitkisel üretim yaparak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerin devlet tarafından sağlanan bütün desteklemelerden faydalanabilmeleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri, başvuru öncesi ayrıntılı bilgi almak için ise kurumsal iletişim kanalları vasıtasıyla irtibata geçmeleri tavsiye ediliyor.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.